Algemene voorwaarden

  1. De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur. Op onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Wij verwerpen alle andere voorwaarden uitgaande van klanten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding vanwege de bevoegde personen van onze vennootschap.

  2. De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch bij bepaalde weersomstandigheden niet bindend.
    De energie- en andere nutsvoorzieningen zijn steeds ten laste van de koper. Extra kosten die worden veroorzaakt door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale nodige termijn wenst, vallen ten zijne laste.

  3. Onze facturen zijn betaalbaar volgens onze facturatievoorwaarden waarvan elke klant kennis kan nemen bij het doorkrijgen van onze offertes. Onze facturatievoorwaarden maken delen uit van de verkoopsvoorwaarden maar zullen apart ter ondertekening voorgelegd worden.

  4. Het uitblijven van schriftelijke klachten aangetekend schrijven binnen de 8 dagen, houdt van rechtswege aanvaarding en volledige erkenning van de levering der goederen en diensten in. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. In alle gevallen waarin de koper zich op de vrijwaringplicht van de verkoper beroept, zal de koper de bewijslast dragen. De aanspraken van de koper ten aanzien van de verkoper blijven bij toepassing van huidig beding beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde prestaties op basis van de door de verkoper aangerekende prijs. Het indienen van de klacht, om welke reden ook, mag de koper niet toelaten de betaling tot na de normaal voorziene vervaldag uit te stellen.

  5. De niet tijdige betaling op de vervaldag geeft ons recht zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest aan te rekenen van 12% per jaar op het opeisbaar bedrag. Tevens zal bij gehele of gedeeltelijke niet – betaling der schuld op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% met een minimum van 200,00 € en een maximum van 1.860,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ingeval van gerechtelijke invordering zullen alle gerechtskosten ten laste blijven van de koper.

  6. Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, evenals ieder niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichting van de koper, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding die minstens 20% van de totale waarde bedraagt.
  7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap bevoegd.